Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไปสภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลนาข่า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี อยู่เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพ (อุดร – หนองคาย) ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 16 กิโลเมตร พื้นที่ของเทศบาลตำบลนาข่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13.35 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ได้แก่
     บ้านนาข่า 
     บ้านถ่อนน้อย
     บ้านถ่อนใหญ่
     บ้านดอนแตง
     บ้านดงยวด
     บ้านเหล่าศรีจารย์
     บ้างดงไร่
     บ้านนาเหล่าคำ
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ท่า 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12
     
อาณาเขต
     ทิศเหนือ
     ทิศใต้
     ทิศตะวันออก
     ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลบ้านขาว
ตำบลกุดสระ
ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
ตำบลบ้านขาว

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
     ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาข่า โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ประกอบด้วย ทุ่งนา ไร่สวน และป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง ทำให้การประกอบกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร 
    
ลักษณะภูมิอากาศ
     เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทิวเขาล้อมรอบทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ทำให้ฝนที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีน้อย ส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาข่าด้วยเช่นกัน ทำให้สภาพอากาศค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละฤดู โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนเฉพาะในเดือนเมษายน และอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวช่วงปลายเดือนธันวาคม


เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th