Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย และรับจ้าง ประชากรที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมีฐานะความเป็นอยู่ปานกลาง ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและคนในวัยทำงานบางส่วนเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯและจังหวัดในเขตปริมณฑล อีกจำนวนเล็กน้อยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งมักไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมงาน ก่อสร้าง ขับรถ เย็บผ้า และทำงานบ้าน ในประเทศไต้หวันสิงคโปร์ บรูไน และซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง
  
การเกษตรกรรม
     ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กข. 5 และข้าวหอมมะลิ สำหรับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ยังไม่เต็มที่เพราะเมื่อว่างเว้นจากการทำนาแล้วก็ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าที่ดินสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ป่าช้า หนองน้ำ และที่ดอน พื้นที่จำนวน 187 ไร่ 6 งาน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสภาพการใช้งานร่วมกันของพลเมือง
    
การอุตสาหกรรม
     เทศบาลตำบลนาข่ามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางเพียง 1 แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าว โดยส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือ บ้านนาข่า บ้านถ่อนน้อย และบ้านถ่อนใหญ่ (นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ โรงน้ำแข็งโรงงานน้ำดื่ม โรงสีข้าวขนาดเล็ก และโรงงานหล่อเสาปูน) เป็นต้น     
   
การพาณิชยกรรม/การบริการ
     ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลจำนวน 172 ราย ร้านค้าที่สำคัญได้แก่ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ร้านอาหารและร้านขายของเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีการบริการที่สำคัญ คือการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่แวะมาชมและซื้อสินค้า โดยมีทิศทางการลงทุน ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ
 
การท่องเที่ยว และการโรงแรม
     แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ตลาดผ้านาข่า ซึ่งจำหน่ายผ้าพื้นเมืองราคาถูก ตั้งอยู่ที่ชุมชน นาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้เทศบาลตำบลนาข่ายังมีสถานบริการด้านการโรงแรมที่ได้มีการเปิดบริการซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาข่า คือ นาข่าบุรี รีสอร์ท ซึ่งมีความพร้อมทั้งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่แวะเวียนมายังตำบลนาข่าแห่งนี้ด้วย


เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th