Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
     เส้นทางการคมนาคมหลัก คือ การคมนาคมทางบก ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในการติดต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 2 (ถนนมิตรภาพอุดร – หนองคาย) และยังเป็นเส้นทางประตูสู่อินโดจีนด้วย สำหรับเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาข่า ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบาย เนื่องจากถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเกือบทั้งหมด ยกเว้นในบางพื้นที่เท่านั้น
     
การไฟฟ้า
     ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกชุมชน รวม 1,942 ครัวเรือน และในแต่ละปี จะมีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะออกไปให้แต่ละชุมชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง
     
การประปา
     ในเขตเทศบาลตำบลนาข่านั้นมีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่จะประสบปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำดื่มน้ำที่ยังไม่สม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง คุณภาพของน้ำยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร ยกเว้นในบางชุมชน ที่ได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคทำให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำใช้ที่เพียงพอและได้มาตรฐาน  
    
การสื่อสารโทรคมนาคม
     ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่า มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานภาครัฐไว้คอยบริการประชาชน ได้แก่ ศูนย์บริการไปรษณีย์อนุญาต โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะทุกชุมขน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาข่า (บริการ Internet) แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน


เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th