Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
     แนวทางการพัฒนา
          1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และบำรุงถนน
          1.2 พัฒนาระบบจราจร
    
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค
     แนวทางการพัฒนา
          2.1 พัฒนาบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง
    
3. ยุทธศาตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
     แนวทางการพัฒนา
          3.1 สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม
          3.2 จัดระบบบำบัดน้ำเสีย
          3.3 จัดให้มัสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
    
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสาธารณสุข
     แนวทางการพัฒนา
          4.1 ป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ/และโรคอื่น ๆ
          4.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
     แนวทางการพัฒนา
     5.1 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี และการพัฒนาด้านการเมืองการ ปกครอง
     แนวทางการพัฒนา
          6.1 สร้างจิตสำนึกประชาชนในการมีส่วนร่วมในการบริการจัดการที่ดี และการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตย
          6.2 พัฒนาการบริหารงานของเทศบาล และพัฒนาบุคลากร
          6.3 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          6.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
     แนวทางการพัฒนา
          7.1 ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน
          7.2 ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
     แนวทางการพัฒนา
          8.1 ส่งเสริมและพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     แนวทางการพัฒนา
          9.1 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึง
 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
     แนวทางการพัฒนา
          10.1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน


เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th