Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Video Clip
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
เอกสารดาวน์โหลด
งานกิจการสภา
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
เครือข่ายเทศบาลตำบลนาข่า
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
e-book แหล่งรวมความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. เทศบาล
เทศบัญญัติ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็น
แบบสอบประเมินการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนาข่า
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายภิญโญ เกษบุตร
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวิมลณัฐ บุตะภักดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
Responsive image
นายรุ่งรัตน์ พรมมาโอน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นายประหยัด โคตรบรรเทา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นายวันชัย สระศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
ร.ต.อ.สุทโธ โมรา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นายอภิชิต ไชยคำหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นางยุพิน ไชยคำหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นายวิรัช ขุลีดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นายช่วง สนิมค้ำ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นายสุวรรณ คงสงค์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า
Responsive image
นายธีรภัทร สุระดนัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า

เทศบาลตำบลนาข่า

เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพอุดร-หนองคาย ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0-4221-8023  โทรสาร : 0-4221-8023  อีเมล์ :
 admin@nakhaud.go.th

Powered By nakhaud.go.th