แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า 21/08/2023
โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน 21/08/2023
โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า 14/07/2023
โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแตง-นาข่าน้อย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า 06/07/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปู่-ตา บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 12/10/2022
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 15/08/2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์/๒๔๐ แรงม้า เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 08/07/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ดงยวด บ้านดงยวด หมู่ 9 14/03/2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 07/03/2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 07/03/2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 07/03/2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 09/02/2021
จ้ดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด6 ตัน 6 ล้อ 25/12/2020
จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ ขนถ่ายขยะ งานรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆ งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานกำจัดแมลงพาหะนำโรคต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 01/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ) 22/07/2020
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนลาดยางสายทาง ดงไร่-ดงยวด หมู่ที่ ๙ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาข่า 10/07/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบหล่อในที่ ซอยสุมาลย์-ตลาดผ้า บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแตง-นาข่าน้อย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเวียงนนท์ บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุมาลย์ บ้านดงไร่ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วม้า บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนาพร บ้านดงไร่ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโสกกะยอม บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย และป้ายชื่อหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยสันติสุข บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๑ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยศรีวิไลย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๕๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖.๕๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางวัดสังข์ทอง บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๕๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยศรีสว่าง บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/04/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2023
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ยู เอช ที ช่วงปิดเทอมที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางดอนแตง-บ้านด่าน บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางข้างตลาดดงไร่ บ้านดงไร่ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๒๘ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแตง-นาข่าน้อย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปู่-ตา บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยแสงอุทิศ บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์/๒๔๐ แรงม้า เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ดงยวด บ้านดงยวด หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนลาดยางสายทาง ดงไร่-ดงยวด หมู่ที่ ๙ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รวมราคาติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบหล่อในที่ ซอยสุมาลย์-ตลาดผ้า บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด ข้างถนนโพธิ์ชัย ปากซอยสุระพันธ์ บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดภายนอกรางระบายน้ำ ๐.๕๘x๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด สายทางซอยเจริญกลาง-ซอยตะวันลับฟ้า บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแตง-นาข่าน้อย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/08/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายทางสมานมิตร-โชคพัฒนา บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ และโครงการวางรางระบายน้ำสำเร็จรูป พร้อมฝาปิด สายทางซอยเจริญกลาง-ซอยตะวันลับฟ้า บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ จำนวน ๒ แห่ง รวม ๑ โครงการ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตาม โครงการบ้านนี้ปลอดขยะ ประจำปี ๒๕๖๖ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายทางซอยโมรา-ซอยปู่-ตา บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๔ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยหลังวัดอัมพวัน - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๗ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยศรีวิไลย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๕๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖.๕๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยสันติสุข บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๑ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2023
ซื้อค่าวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ โครงการพัฒนามาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยศรีสว่าง บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๙.๕๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางวัดสังข์ทอง บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๕.๕๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๗.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/04/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งกระจกโค้งจราจร ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/10/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์/๒๔๐ แรงม้า เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๙๐ อุดรธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
ซื้อค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ยี่ห้อ TCL) (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๖๓๗ อุดรธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมอาคารศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรม (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2022
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
จ้างบำรุงรักษาถนนงานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก สายทางศรีทาวันนา-ประชาอุทิศ บ้านนาเหล่าคำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/07/2021
จ้างบำรุงรักษาถนนงานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก สายทางศรีทาวันนา-ประชาอุทิศ บ้านนาเหล่าคำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
จ้างบำรุงรักษาถนนงานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติก สายทางศรีทาวันนา-ประชาอุทิศ บ้านนาเหล่าคำ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/07/2021
จ้างโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ซอยสันติสุข บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) ปิดภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์สำหรับใช้ในหน่วยเลือกตตามโครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/03/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) พลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี ทั้ง ๒ ศพด. เปิดภาคเรียน ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/11/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่