แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการขุดลอกลำห้วยวังบัว หมู่ที่ ๙ บ้านดงยวด-หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนน้อย ตำบลนาข่า กว้าง ๑๙.๐๐-๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 02/05/2024
โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยโชคชัย บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๓๘๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร รวม ๒ ฝั่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด 21/03/2024
โครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ซอยไพโรจน์ภิมุข บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาข่ากำหนด 04/03/2024
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าช้าบ้านถ่อนใหญ่ - ลำห้วยเปรม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด 15/01/2024
โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน 08/12/2023
โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า 21/08/2023
โครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน 21/08/2023
โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า 14/07/2023
โครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแตง-นาข่าน้อย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า 06/07/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปู่-ตา บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 12/10/2022
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) 15/08/2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์/๒๔๐ แรงม้า เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 08/07/2022
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ดงยวด บ้านดงยวด หมู่ 9 14/03/2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 07/03/2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 07/03/2022
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 07/03/2022
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย 09/02/2021
จ้ดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด6 ตัน 6 ล้อ 25/12/2020
จ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะ ขนถ่ายขยะ งานรักษาความสะอาดสถานที่สาธารณะต่างๆ งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล งานกำจัดแมลงพาหะนำโรคต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 01/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ) 22/07/2020
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบูรพา-นาเหล่าคำ หมู่๑ บ้านนาข่า-หมู่๑๒ บ้านนาเหล่าคำ กว้าง๓.๘๐-๕.๐๐ เมตร ยาว๒,๒๙๕ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๐,๔๖๓ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังบัว หมู่ที่ ๙ บ้านดงยวด-หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนน้อย ตำบลนาข่า กว้าง ๑๙.๐๐-๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยโชคชัย บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๓๘๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร รวม ๒ ฝั่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ซอยไพโรจน์ภิมุข บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าช้าบ้านถ่อนใหญ่ - ลำห้วยเปรม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/12/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบหล่อในที่ ซอยสุมาลย์-ตลาดผ้า บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแตง-นาข่าน้อย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเวียงนนท์ บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุมาลย์ บ้านดงไร่ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแก้วม้า บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนาพร บ้านดงไร่ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโสกกะยอม บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2023
ซื้อโครงการจัดซื้อและพร้อมติดตั้งป้ายบอกชื่อถนน ชื่อซอย และป้ายชื่อหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2023
ซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ช่วงเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่า (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยสันติสุข บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๓๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๑ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยศรีวิไลย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ กว้าง ๓.๕๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๖.๕๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๖๒.๒๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/02/2021
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบูรพา-นาเหล่าคำ หมู่๑ บ้านนาข่า-หมู่๑๒ บ้านนาเหล่าคำ กว้าง๓.๘๐-๕.๐๐ เมตร ยาว๒,๒๙๕ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๐,๔๖๓ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังบัว หมู่ที่ ๙ บ้านดงยวด-หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนน้อย ตำบลนาข่า กว้าง ๑๙.๐๐-๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยโชคชัย บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๓๘๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร รวม ๒ ฝั่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/04/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ซอยไพโรจน์ภิมุข บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าช้าบ้านถ่อนใหญ่ - ลำห้วยเปรม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/01/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/12/2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแตง-นาข่าน้อย บ้านดอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปู่-ตา บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/12/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางซอยแสงอุทิศ บ้านดงยวด หมู่ที่ ๙ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๙๒๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/12/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์/๒๔๐ แรงม้า เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางมิตรภาพ-ดงยวด บ้านดงยวด หมู่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/03/2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามลำห้วยบงมั่น บ้านนาข่า หมู่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก ถนนลาดยางสายทาง ดงไร่-ดงยวด หมู่ที่ ๙ ภายในเขตเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/08/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/08/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน ค.ส.ล. ซอยโชคชัย บ้านถ่อนน้อย หมู่ ๓ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๓๘๘ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวโดยรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๔ เมตร รวม ๒ ฝั่ง พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกลำห้วยวังบัว หมู่ที่ ๙ บ้านดงยวด-หมู่ที่ ๓ บ้านถ่อนน้อย ตำบลนาข่า กว้าง ๑๙.๐๐-๒๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๕๐ เมตร มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒๗,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบูรพา-นาเหล่าคำ หมู่๑ บ้านนาข่า-หมู่๑๒ บ้านนาเหล่าคำ กว้าง๓.๘๐-๕.๐๐ เมตร ยาว๒,๒๙๕ เมตร หนา๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๐,๔๖๓ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 83-3390 อุดรธานี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ซอยไพโรจน์ภิมุข บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/04/2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขคุรุภัณฑ์ 416-66-0104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าช้าบ้านถ่อนใหญ่ - ลำห้วยเปรม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/03/2024
ซื้อค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2024
ซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/02/2024
ซื้อโครงการจัดซื้อและติดตั้งป้ายบอกชื่อถนนชื่อซอยและป้ายชื่อหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาข่า ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/02/2024
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน นมพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นมพาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) ระหว่างวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2023
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู รวมราคาติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2023
ซื้อค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย (ชุด อปพร.) (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/09/2023
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบหล่อในที่ ซอยสุมาลย์-ตลาดผ้า บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2023
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถแทรกเตอร์ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/10/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์/๒๔๐ แรงม้า เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/11/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/09/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2024
ซื้อค่าวัสดุจราจร (โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์) (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2024
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ หมายเลขคุรุภัณฑ์ 416-66-0104 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2024
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2024
ซื้อค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/02/2024
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถกู้ชีพ (EMS) หมาเลขทะเบียน นข ๓๖๘๑ อุดรธานี (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2024
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำลอยกระทง เพื่อใช้ในงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2023
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำลอยกระทง เพื่อใช้ในงานโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2023
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๗๘๙๐ อุดรธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ๔ ประตู จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (กรณีกันเงินที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/09/2023
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2023
ซื้อค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (โทรทัศน์แอลอีดี แบบ Smart TV ยี่ห้อ TCL) (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
ซื้อค่าวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
ซื้อค่าวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/08/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๖๓๗ อุดรธานี (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/07/2022
จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมอาคารศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรม (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/02/2022
จ้างจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่