ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
(โทร 042-218023 ต่อ 11)

– ว่าง –
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า

นางสาวชุติมา โชติธนาจินดา
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
(โทร.042-218023 ต่อ 21)

นายสำรวย บุตรธนู
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
(โทร.042-218023 ต่อ 21)

นางทองปอน จันทระ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
(โทร.042-218023 ต่อ 21)

ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

นายสุรเสกข์ บุญฉิม
ปลัดเทศบาล
(โทร 042-218023 ต่อ 11)

นายธรรมรัตน์ บับภาเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 042-218023 ต่อ 21)

นายพงษ์ธนพฤทธ์ น้อยวัน
ผอ. กองช่าง
(โทร 042-218023 ต่อ 41)

นางกษญา ชูดำ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(โทร 042-218023 ต่อ 71)

นางศิริรัตน์ ภักดีไทย
ผอ.กองคลัง
(โทร 042-218023 ต่อ 31)

นางสุภาวดี นามกูล
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(โทร 042-218023 ต่อ 51)

นางวิภานันท์ เมาะระศรี
ผอ.กองการศึกษา
(โทร 042-218023 ต่อ 62)

นายวีระพิชญ์ คณาศรี
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(โทร 042-218023 ต่อ 74)

mungmee