ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. แบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางทุ่มตูมคำ-ถนนมิตรภาพ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาถนนงานเสริมผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางบ้านถ่อนใหญ่-ลำห้วยเปรม ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายทางสมานมิตร-ซอยศรีเชียงใหม่ ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก สายทางมิตรภาพ-ทุ่งตูมคำ (ด้านทิศใต้) ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565
• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทพเทวานาคาเทวี ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายจราจร ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนสายทางซอนแสงอุทิศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 พร้อม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-1/2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ปู่-ตา บ้านดงยวด ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 พร้อม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-2/2566