กองสวัสดิการสังคม

นายวีระพิชญ์ คณาศรี
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร.042-218023 ต่อ 73

นางสาวกันยกร ภัทรธนันชัย
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

นายอังกูร คเณสุข
เจ้าพนักงานธุรการ (ชำนาญงาน)

นางสาวเกษสุรีย์ ไม่เศร้า
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

mungmee