วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์  ( VISION )

บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชนน่าอยู่

เคียงคู่เศรษฐกิจพอเพียง

และวัฒนธรรมท้องถิ่น

พันธกิจ (MISSION)

  1. ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนให้ดูน่าอยู่
  2. ส่งเสริมการอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน

  1. ส่งเสริมการสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชุมชนตลอดไป
  2. พัฒนาตลาดผ้าบ้านนาข่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  3. เสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
  4. สนับสนุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม
  5. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
  6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และระบบการคมนาคมให้ทั่วถึงทุกชุมชน
  7. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการอย่างเหมาะสม และการสังคมสงเคราะห์ตามสิทธิที่พึงมี

อย่างมีคุณภาพ

  1. บริหารจัดการเทศบาลโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว  ครอบคลุมพื้นที่

2.ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภค  ส่วนสาธารณูปการ  ที่มีประสิทธิภาพอย่าง

ทั่วถึง

3.สภาพแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ

4.ประชาชนมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง

5.ประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปะประเพณีของท้องถิ่น

6.ประชาชนได้รับบริการรวดเร็ว   ประทับใจ  มีช่องทางในการรับข่าวสารที่ทันสมัย

7.ลดการสูญเสียของประชาชนทั้งด้านชีวิต  และทรัพย์สิน  จากสาธารณภัย  และได้รับ

การช่วยเหลือ  บรรเทาทุกข์ด้วยความรวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ

8.ประชาชนมีทัศนคติที่ดี  มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองของท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น

9.ประชาชนมีอาชีพ  และมีรายได้สูงขึ้น

10.ประชาชนมีความรู้อ่านออกเขียนได้

11.เด็ก  สตรี  และคนชรา  และผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

 

 

 

 

mungmee