ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

เทศบาลตำบลนาข่า ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตาม พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2537

mungmee