ข้อมูลสภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง
เทศบาลตำบลนาข่า ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดอุดรธานี อยู่เลขที่ 355 ถนนมิตรภาพ (อุดร – หนองคาย) ตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี 16 กิโลเมตร พื้นที่ของเทศบาลตำบลนาข่ามีจำนวนรวมทั้งสิ้น 13.35 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน ได้แก่

     บ้านนาข่า
บ้านถ่อนน้อย
บ้านถ่อนใหญ่
บ้านดอนแตง
บ้านดงยวด
บ้านเหล่าศรีจารย์
บ้างดงไร่
บ้านนาเหล่าคำ
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 7
หมู่ที่ 8
หมู่ที่ 9
หมู่ท่า 10
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 12

อาณาเขต

     ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลบ้านขาว
ตำบลกุดสระ
ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ
ตำบลบ้านขาว

ลักษณะสภาพภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลนาข่า โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พื้นที่ประกอบด้วย ทุ่งนา ไร่สวน และป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดานไม่เก็บน้ำหรืออุ้มน้ำในฤดูแล้ง ทำให้การประกอบกสิกรรมไม่ค่อยได้ผลดีเท่าที่ควร

ลักษณะภูมิอากาศ
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทิวเขาล้อมรอบทางด้านตะวันออกและด้านใต้ ทำให้ฝนที่เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีน้อย ส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจากพายุดีเปรสชั่น ซึ่งส่งผลต่อพื้นที่ของเทศบาลตำบลนาข่าด้วยเช่นกัน ทำให้สภาพอากาศค่อนข้างแตกต่างกันในแต่ละฤดู โดยอากาศจะร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนเฉพาะในเดือนเมษายน และอากาศจะหนาวจัดในฤดูหนาวช่วงปลายเดือนธันวาคม

สภาพทางเศรษฐกิจ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย และรับจ้าง ประชากรที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมมีฐานะความเป็นอยู่ปานกลาง ส่วนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดี ผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและคนในวัยทำงานบางส่วนเดินทางไปทำงานที่กรุงเทพฯและจังหวัดในเขตปริมณฑล อีกจำนวนเล็กน้อยเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ซึ่งมักไปทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมงาน ก่อสร้าง ขับรถ เย็บผ้า และทำงานบ้าน ในประเทศไต้หวันสิงคโปร์ บรูไน และซาอุดิอาระเบีย ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่ประเทศอีกทางหนึ่ง

การเกษตรกรรม
ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว กข. 5 และข้าวหอมมะลิ สำหรับการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ยังไม่เต็มที่เพราะเมื่อว่างเว้นจากการทำนาแล้วก็ปล่อยให้ที่ดินว่างเปล่าที่ดินสาธารณประโยชน์ ได้แก่ ป่าช้า หนองน้ำ และที่ดอน พื้นที่จำนวน 187 ไร่ 6 งาน ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างสภาพการใช้งานร่วมกันของพลเมือง

การอุตสาหกรรม
เทศบาลตำบลนาข่ามีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางเพียง 1 แห่ง ได้แก่ โรงสีข้าว โดยส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมในครัวเรือน ได้แก่ การทอผ้า และตัดเย็บเสื้อผ้า พื้นที่ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนคือ บ้านนาข่า บ้านถ่อนน้อย และบ้านถ่อนใหญ่ (นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่ โรงน้ำแข็งโรงงานน้ำดื่ม โรงสีข้าวขนาดเล็ก และโรงงานหล่อเสาปูน) เป็นต้น

การพาณิชยกรรม/การบริการ
ผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลจำนวน 172 ราย ร้านค้าที่สำคัญได้แก่ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง ร้านอาหารและร้านขายของเบ็ดเตล็ด ซึ่งมีการบริการที่สำคัญ คือการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่แวะมาชมและซื้อสินค้า โดยมีทิศทางการลงทุน ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ

การท่องเที่ยว และการโรงแรม
แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ ตลาดผ้านาข่า ซึ่งจำหน่ายผ้าพื้นเมืองราคาถูก ตั้งอยู่ที่ชุมชน นาข่า ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้เทศบาลตำบลนาข่ายังมีสถานบริการด้านการโรงแรมที่ได้มีการเปิดบริการซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนาข่า คือ นาข่าบุรี รีสอร์ท ซึ่งมีความพร้อมทั้งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่แวะเวียนมายังตำบลนาข่าแห่งนี้ด้วย

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม
เส้นทางการคมนาคมหลัก คือ การคมนาคมทางบก ซึ่งเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญในการติดต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลขที่ 2 (ถนนมิตรภาพอุดร – หนองคาย) และยังเป็นเส้นทางประตูสู่อินโดจีนด้วย สำหรับเส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนาข่า ค่อนข้างจะมีความสะดวกสบาย เนื่องจากถนนสายหลักที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยางและคอนกรีตเกือบทั้งหมด ยกเว้นในบางพื้นที่เท่านั้น

การไฟฟ้า
ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า มีกระแสไฟฟ้าใช้ทุกชุมชน รวม 1,942 ครัวเรือน และในแต่ละปี จะมีการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะออกไปให้แต่ละชุมชนได้ใช้กันอย่างทั่วถึง

การประปา
ในเขตเทศบาลตำบลนาข่านั้นมีระบบประปาใช้ทุกหมู่บ้าน แต่จะประสบปัญหาเรื่องของปริมาณน้ำดื่มน้ำที่ยังไม่สม่ำเสมอในช่วงฤดูแล้ง คุณภาพของน้ำยังไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควร ยกเว้นในบางชุมชน ที่ได้รับบริการจากการประปาส่วนภูมิภาคทำให้มีปริมาณและคุณภาพน้ำใช้ที่เพียงพอและได้มาตรฐาน

การสื่อสารโทรคมนาคม
ในพื้นที่เทศบาลตำบลนาข่า มีระบบการสื่อสารโทรคมนาคมของหน่วยงานภาครัฐไว้คอยบริการประชาชน ได้แก่ ศูนย์บริการไปรษณีย์อนุญาต โครงข่ายโทรศัพท์สาธารณะทุกชุมขน และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนาข่า (บริการ Internet) แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

1f745271aa480cd4d2c0b3f712b0747f
mungmee