หัวหน้าส่วนราชการ

นายสุรเสกข์ บุญฉิม
ปลัดเทศบาล
(โทร 042-218023 ต่อ 11)

นายธรรมรัตน์ บับภาเสน
หัวหน้าสำนักปลัด
(โทร 042-218023 ต่อ 21)

นายพงษ์ธนพฤทธ์ น้อยวัน
ผอ. กองช่าง
(โทร 042-218023 ต่อ 41)

นางกษญา ชูดำ
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(โทร 042-218023 ต่อ 71)

นางศิริรัตน์ ภักดีไทย
ผอ.กองคลัง
(โทร 042-218023 ต่อ 31)

นางสุภาวดี นามกูล
ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(โทร 042-218023 ต่อ 51)

นางวิภานันท์ เมาะระศรี
ผอ.กองการศึกษา
(โทร 042-218023 ต่อ 62)

นายวีระพิชญ์ คณาศรี
รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
(โทร 042-218023 ต่อ 74)

mungmee