กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

นางสุภาวดี นามกูล
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)   
(โทร 0-4221-8023 ต่อ 51)

– ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวณิราภรณ์ พงษานิล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

mungmee