ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนสายทางซอนแสงอุทิศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 พร้อม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-1/2566

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีด ถนนสายทางซอนแสงอุทิศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 พร้อม เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-1/2566

Admin Nakha