ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทาง ซอยสันติสุข บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ กว้าง ๓.๓๐ -๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๑ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๘.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย โดยวิถีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ ทต.นาข่า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอ