ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองโสกกะยอม บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๕.00 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๓๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้างถนน คสล. หนองโสกก