ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรัตนพร บ้านดงไร่ หมู่ที่ ๑๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๕0 เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า๒๖๕.๕๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซ.รัตนาพ