ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโชคพัฒนา-ทางหลวง๒๒๕๕  บ้านถ่อนใหญ่ หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๘.๐๐ ตารางเมตร  ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงถนน คสล. ซ.โชคพัฒน