เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-๔/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางมิตรภาพ- ถนนทุ่งตูมคำ บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ ขนาดกวาง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เชนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาข่า

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding แอสฟัล
Admin Nakha