เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิกทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-๕/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก สายทางบ้านเหล่าศรีจารย์-บ้านด่าน บ้านเหล่าศรีจารย์ หมู่ที่ ๑๐ วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศเทศบาลตำบลนาข่า ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

scan_20230825133526_merged (1)
Admin Nakha