เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-๑/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนป่าช้าบ้านถ่อนใหญ่ – ลำห้วยเปรม หมู่ที่ ๗ ขนาด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาข่า

scan
scan_20240131082243
Admin Nakha