การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากร เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสุขภาพ การแข่งขันด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวม ตั้งแต่ระดับการปรับตัวได้จนถึงขั้นพิการหรือเสียชีวิต ฯลฯ เพื่อสร้างการรับรู้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และประชาชนที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เหมาะสมในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมเฝ้าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ภัยสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงด้านภาวะภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุขจึงได้จัดส่ง เอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
๑. ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุม
๓. ประชาสัมพันธ์การแสดงสื่อรณรงค์เพื่อการลด ละ เลิก การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบบริเวณเขตสูบบุหรี่
๔. ประชาสัมพันธ์แนวทางควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม้บ่อขยะและคำแนะนำสำหรับประชาชนในการป้องกันฯ
๕. ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคัดเลือก ” นักประดิษฐ์ อถล.รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์โลก ” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
Admin Nakha