แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันของวันทำการในห้วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

เทศบาลตำบลนาข่า ได้จัดทำประกาศ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในช่วงพักกลางวันของวันทำการในห้วงเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับชำระภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

scan_20240524155526
Admin Nakha