ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง

เทศบาลตำบลนาข่า ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน ๖๐ วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาข่า ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๒๒๑ ๘๐๒๓ ต่อ ๑๕

Admin Nakha