ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลเชียงคาน จังหวัดเลย พร้อมด้วยต้อนรับคณะผู้มาส่ง ข้าราชการรับตำแหน่งที่เทศบาลตำบลนาข่า

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลนาข่า โดยมี พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อเข้าศึกาาดูงานแลกเปลี่ยนแนวคิด การบริหารจัดการการบริการสาธารณะ พร้อมกับให้การต้อนรับ นางสาวพัชรี จรุงพันธ์ เพื่อมาดำลงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นางสาวสุภวรรณ จันทะวิชัย มาดำลงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง และนางสาวอรพรรณ จุตตะโน มาดำลงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ณ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลนาข่า

Admin Nakha