ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดต่างๆ 💊🚫

➕🏢 ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชม ในการสร้างการรับรู้ ตระหนักรู้ในชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
💐ซึ่งการดำเนินงานในครั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) ในการขยายผลจากโรงเรียนสู่ชุมชน

Admin Nakha