การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริการสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันประจำปีงบประมาณ 2565

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลนาข่าที่ 67/2565 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2565 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดวงเงิน และพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะพัสดุการจัดซื้อ (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) ประจำปีงบประมาณ 2565 พร้อมทั้วให้ดำเนินการพิจารณาและกพหนดราคากลางและรายละเอียดของพัสดุ ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กวัดอัมพวัน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

1ea2d8734633fe89e3257bb96d04d732
mungmee