เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 2 โครงการ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เทศบาลตำบลนาข่า จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 4)

662274a90b5cb9aef650972e06e0596d
mungmee