เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เทศบาลตำบลนาข่า ได้โอนงบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 1 รายการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาข่า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณอนุมัติ 130,000 บาท เพื่อเตรียมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้นจึงได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีฃบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3) วางแผนในการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายเงินและการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)

mungmee