แบบรูปรายกราโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 303.00เมตร หนา 4.00 เซนติเมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,515.00 ตารางเมตร

แบบรูปรายการ