เอกสารประกวตราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ E-๓/๒๕๖๖ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟิลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอนแดง-นาข่าน้อย บ้านตอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ยโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ เทศบาลตำบลนาข่า

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)