ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายทางถนนดอน แตง-นาข่าน้อย บ้านตอนแตง หมู่ที่ ๘ ขนาดกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร หนา ๔.๐๐ เซนติเมตร หรือ มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๑๕ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ทต.นาข่า ประกวดราคาจ้างโครงการปรับ
Admin Nakha