เทศบาลตำบลนาข่าลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลนาข่า นำโดย พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า พร้อมด้วย โรงพยาบาลอุดรธานี โรงพยาบาลส่งเสรมสุขภาพตำบลนาข่า และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม ด้านที่อยู่อาศัย ด้านสุขภาพของประชาชนในหมู่ที่ ๑๑ บ้านดงไร่ และได้ปรับปรุงปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นสำหรับให้ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครั้งนี้