ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาข่า ครั้งที่ ๑ /ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

📣📣วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า เป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ ๑ /ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
🌸 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการและแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการหรือ
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรคขององค์กรหรือกลุ่มประชาชน หรือหน่วยงานอื่นในการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ🌸
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้าน