ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนน คสล. ซอยไพโรจน์ภิมุข บ้านนาข่า หมู่ที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย ๕๕๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลนาข่ากำหนด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan_20240311130842_merged_organized
scan_merged
Admin Nakha