ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. ถนนป่าช้าบ้านถ่อนใหญ่-ลำห้วยเปรม หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลนาข่า

scan_20240312151238
Admin Nakha