เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-๕/๒๕๖๗ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบูรพา-นาเหล่าคำ หมู่ที่ ๑ บ้านนาข่า-หมู่ ๑๒ บ้านนาเหล่าคำ กว้าง ๓.๘๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๒๙๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๔๖๓ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

scan
scan_20240513113246

Admin Nakha