เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID – 19

ตามที่ได้แจ้งให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งปัจจุบัน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารสุข ได้มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด ในการนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันจึงมีการให้เทศบาลตำบลนาข่า ประชาสัมพันธุ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

scan_20240523080326
scan_20240523080354

Admin Nakha