ต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปรม.๒๓ สถาบันพระปกเกล้าฯ เข้าศึกษาดูงาน พร้อมกับลงพื้นที่ ดูงานในเขตชุมชนนาข่า และ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า พร้อมด้วยนางสาวชุติมา โชติธนาจินดา รองนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า นายสำรวย บุตรธนู เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลนาข่า นางทองปอน จันทระ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลนาข่า นายสุรเสกข์ บุญฉิม ปลัดเทศบาลตำบลนาข่า นายภิญโญ เกตุบุตร ประธานสภาพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาข่า หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน ปรม.๒๓ สถาบันพระปกเกล้าฯ เข้าศึกษาดูงาน พร้อมกับลงพื้นที่ ดูงานในเขตชุมชนนาข่า และ ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (FTCDC) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ระหว่าง วันที่ ๓ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

โดยคณะนักษาศึก
๑. พ.ต.อ.วิธ มุทธสินธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาข่า
๒. นายสุริยา แก้วชิงดวง รองนายกเทศนครอ้อมน้อย
๓. นายสิริเชษฐ์ ทองคำ นายก อบต.ลาดตะเคียน
๔. นายสุชาติ เดชสุภา นายก อบต.คำโตนด
๕. นายฉัตรชัย เทียมลม นายก อบต.หนองยาว
๖. นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี นายก อบต.โนนห้อม
๗. นายทนง สุรนารถ สมาชิกสภา อบจ.ศรีสะเกษ
๘. นายกัญ ธัญปราณีตกุล ประธานเจ้าที่บริหาร บริษัท พรีดิกทิฟ จำกัด
๙. นายภาวินทร์ ฮัดเจสสัน กรรมการสมทบ หน่วยงานซับพลายเชน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย จำกัด

Admin Nakha