ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน 60 วัน

ประกาศเทศบาลตำบลนาข่า ด้วยเทศบาลตำบลนาข่า มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน 60 วัน เนื่องจากผู้ครองตำแหน่งเดิมเป็นผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และเป็นตำแหน่งว่างตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2564 – 2566 จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
หากผู้ใดประสงค์จะขอโอน (ย้าย) มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นหรือส่งเอกสารการขอโอน (ย้าย) ได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2565 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 042 218023 ต่อ 15 ในวันเวลาราชการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน