การออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการไว้นั้น เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลตำบลนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องทันตามกำหนดระยะเวลาและจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ จึงของออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่ ตามวันเวลา และสถานที่ ที่ปรากฏในประกาศครั้งนี้
Admin Nakha